Navigace

Obsah

zs-a-ms-breznice.webnode.cz/

 

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Březnice ve školním roce 2015/2016

 

Základní škola

Základní škola Březnice je trojtřídní škola, která se nachází v pěkném údolí nedaleko  od  krajského města Zlín. Předností vesnice je pěkně upravené životní prostředí a krásná příroda v jejím okolí. Budova školy je prostorná  a  stojí uprostřed velké školní zahrady, školní trakt je obrácený k jihu.

Základní škola a Mateřská škola Březnice je malotřídní škola s 5 ročníky ve třech třídách. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů, které jsou umístěny v základní škole. Další součásti základní školy tvoří mateřská škola a školní jídelna, které jsou odloučená pracoviště vzdálená od budovy základní školy 400 metrů.

Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 49 žáků.

 I. třída  - 1. ročník je samostatnou třídou – třídní učitelka  Mgr. Jana Vojtková

 II.třída je ve spojení / 2. a 3.ročník / - třídní učitelka  Mgr. Zuzana Žmolíková

 III. třída /4. a 5.ročník /- třídní učitelka Mgr. Eva Mihalová

 Vyučujeme  podle Školního vzdělávacího programu Škola  pro děti -  škola hrou. Klademe důraz na činnostní pojetí vyučování a dáváme   všem žákům dostatek příležitostí aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, získávat nové vědomosti a dovednosti vlastní činností.

stálé a prvořadé úkoly:

 • Rozvoj spolupráce a komunikace
 • Všeobecné a rovné vzdělání pro všechny
 • V hodnocení činnosti a výsledků práce žáka nedávat přednost žádné formě, je plně v rukou učitele. Hodnocení by se mělo stát prospěšným nástrojem zpětné vazby pro žáka a zdrojem informací o žákově vývoji pro rodiče i pedagogy.
 • Věnovat se ekologické a environmentální výchově - projekt Recyklohraní,třídění odpadů, sběr starých vysloužilých elektrospotřebičů, baterií, cartridge, vršků od Pet lahví
 •  
 • Zajistit nejméně 3 kroužky pro žáky-organizacíKroužkyZlín.
 • Podporovat tělesnou výchovu- využívat hřiště u školy a sokolovnyve školní družině, tělovýchovné chvilkyve vyučovacích hodinách, o velké přestávce v době pěkného počasí – proběhnutí venku na hřišti
 • spolupráce se spádovou školou v Bohuslavicích (okrskové kolo recitační soutěže,
 • spolupracovat s mysliveckým sdružením- účastnit se dětského dne pořádaného myslivci
 • pokračovat ve zdokonalování estetického vzhledu vnitřních prostor základní školy i mateřské školy
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků (informatika, RVP, EVVO, hudební a výtvarné semináře, legislativa,…)
 • spolupráce s místní knihovnou- soutěže, výtvarné vyjádření čteného projevu, výstavky výkresů, kvízy
 • stmelování žákovského kolektivu -spaní ve škole, škola v přírodě.
 • rozvíjení a podpora dobrých vztahů s dětmi a jejich rodiči,
 • zajistit kulturní vystoupení pro obec- Vítání občánků, senioři, Den státnosti, Advent
 • motivace dětí k účasti v různých soutěžích - školní, okrskové, krajské i celorepublikové / hasiči, Klokan,Astra, jiné výtvarné soutěže, Scio testy/
 • úspěšné pokračování a další rozvojspolupráces místnímispolky,Policií ČR, hasiči, záchranka , Astra ajejí využívání k výchovným a výukovým cílům školy (besedy, názorné ukázky, soutěže …)
 • úspěšné plnění minimálního preventivního programu i environmentálního programu
 • prezentace školy v tisku, na webových stránkách školy, obce, kabelové televizi- fotodokumentace/
 • zaměřit se na etickou výchovu – zdravení dětí, slušné vystupování vůči sobě, dospělým
 • zaměřit se na prohlubování dopravní výchovy- návštěva dopravního hřiště dvakrát za školní rok, jízda zručnosti
 • rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám
 • pěstovat v dětech individuálnost i kolektivnost, vychovávat je pro společnost a demokracii.

 

ZŠ

Mateřská škola

Mateřská škola  je od 1. 1. 2013 dvoutřídní školou s dětmi ve věku 3 – 7let. Horní třída s názvem Mravenečci s počtem 28 dětí  a dolní třída s názvem Berušky s počtem 15 dětí. Vyučují zde paní učitelky – Veronika Křemečková , Hana Plocová a Gabriela Hnilicová.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu   pro předškolní vzdělávání –Hrajeme si na pramínky. Pravidelný vzdělávací program a následná evaluace v naší MŠ probíhá nenásilně. Jednotlivé složky jsou součástí her. Důraz klademe především  na vztahy dětí  v kolektivu, pomoc starších dětí mladším a jejich co nejlepší začlenění do kolektivu již stávajících dětí. Neopomíjíme také svátky a narozeniny dětí ,které slavíme  gratulacemi omalovánkami a drobnými dárky.

Mimo vzdělávací program zajišťujeme pro děti spoustu vedlejších aktivit. Snažíme  se o to, aby tyto aktivity byly plnohodnotným přínosem jak pro děti, tak i pro rodiče.

Předností venkovské mateřské školy je možnost navázat dobrou spolupráci se základní školou, obzvláště teď , kdy je mateřská škola odloučeným pracovištěm základní školy. Spolupráce se školou se daří úspěšně rozvíjet

Součástí mateřské školy je školní kuchyně.

MŠ