Navigace

Obsah

Vodojem Březnice 2 x 60 m3

Tento projekt řeší vybudování nového zemního vodojemu 2x60m3, přípojky NN, příjezdové polní cesty k VDJ, propojovacích potrubí, odpadu, oplocení.

Realizace vodojemu zvýšola zabezpečenost v dodávce pitné vody pro obec Březnice a zlepšila i tlakové poměry v síti.

Na základě výběrového řízení byla vybrána pro realizaci stavby společnost VHS Brno, a.s. - Smlouva o dílo

Celková cena díla je  12.949.537,- Kč + DPH

Financování akce: dotace 55% z Ministerstva zemědělství + 10% ze Zlínského kraje

Realizace stavby byla zahájena v květnu 2020 a termín dokončena v květnu 2021.

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Situační výkres - širší vztahy

Situační výkres - celkový situační výkres stavby

 

Zlínský kraj poskytl dotaci na stavbu Vodojemu Březnice

Projekt : VDJ Březnice, 2 x 60 m3

V roce 2020 požádala obec Březnice o poskytnutí podpory na spolufinancování nákladů na výstavbu Vodojemu Březnice, 2x60 m3, který podporuje zásobování obyvatelstva pitnou vodou.  Žádosti bylo vyhověno a obec tak získala podporu ve 1.293.000 Kč z programu Podpora vodohospodářské infrastruktury RP 01-20DT2. Celkově se Zlínský kraj podílí na komplexní akci ve výši 10%.