Mateřská škola je spolu s ostatními součástmi školy postavena v krásném prostředí uprostřed vesnice. Obklopeny přírodou mají děti k dispozici školní zahradu  a nově vybavené dětské hřiště s moderními hracími prvky, které jsou v odpoledních hodinách využívány i veřejností.

Od 1. 1. 2013 je v provozu  druhá třída pro 15 dětí.  Mateřská škola je vybavena moderním motivačním nábytkem. Škola je dvoutřídní s věkově smíšenými odděleními.

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 – 16.30 hodin.

Příchod dětí je možný do 8.00 hodin. Poté se mateřská škola uzamyká.

Odchod dětí po obědě je stanoven od 12.00 do 12.15 hodin a odpoledne od 14.15 do 16.30 hodin.

Přivádění a odvádění dětí mimo tuto dobu je možné jen po předchozí domluvě s učitelkou.

Rodiče jsou povinni si své dítě vyzvednout nejpozději v 16. 25 hodin.  V 16. 30 hodin se mateřská škola uzamyká.

Učitelky mateřské školy pracují s dětmi podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, kde je věnována velká pozornost smyslovému vnímání dětí,  či rozvoji komunikačních dovedností dítěte. Cílem je rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání, poskytnout péči dětem se specifickými požadavky i dětem talentovaným.

V naší mateřské škole používáme TOUCH BOX,  což je mobilní dotykové interaktivní LCD ovládané perem, prsty nebo dlaní.

 

Kromě standardní péče k tomu přispívají i jiné aktivity jako zájmové kroužky,  společné akce pro rodiče a děti, kulturní akce, výlety apod. Činnosti vycházejí z možností a podmínek mateřské školy. Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné , psychické, sociální i duchovní, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život a chovat se podle demokratických zásad ve společnosti.

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 – 16.30 hodin.

Příchod dětí je možný do 8.00 hodin. Poté se mateřská škola uzamyká.

Odchod dětí po obědě je stanoven od 12.00 do 12.15 hodin a odpoledne od 14.15 do 16.30 hodin-

Přivádění a odvádění dětí mimo tuto dobu je možné jen po předchozí domluvě s učitelkou.

Vzhledem k tomu, že byl provoz mateřské školy prodloužen, prosíme rodiče o dochvilnost.

Rodiče jsou povinni si své dítě vyzvednout nejpozději v 16. 25 hodin.  V 16. 30 hodin se mateřská škola uzamyká.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Termín přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoven  v měsíci květnu. Je zveřejněn v prostorách mateřské školy, na webových stránkách obce Březnice, v místní kabelové televizi.

O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V některých případech mohou být děti přijímány na zkušební dobu 3 měsíců z důvodů zjištění schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti  v posledním roce  před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné mateřské školy.

Dítě mladší 3 let může být přijato pouze při splnění následujících podmínek- předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv poskytování péče-tj. dítě musí být připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, dodržovat hygienické a běžné společenské návyky.

Ředitelka mateřské školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a doloží potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci./§ 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví/.O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost    a dle toho , zda bude možné vytvořit podmínky pro danou integraci.